Uziom fundamentowy – czym jest i jak go wykonać?

Uziom fundamentowy to kluczowy element systemu bezpieczeństwa każdego nowo wznoszonego budynku. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej.

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany uziom fundamentowy skutecznie minimalizuje ryzyko uszkodzeń instalacji elektrycznych oraz urządzeń, co jest istotne zarówno w kontekście ochrony majątku, jak i bezpieczeństwa użytkowników budynku.

Co to jest uziom fundamentowy?

Uziom fundamentowy stanowi integralną część fundamentu budynku, będąc jednocześnie kluczowym składnikiem jego instalacji elektrycznej. Jest to system przewodów elektrycznych, zazwyczaj umieszczonych w betonie, których zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru ładunków elektrycznych bezpośrednio do gruntu. Jego obecność jest niezbędna w zapewnieniu bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć.

W zależności od konstrukcji budynku i warunków geologicznych terenu, uziomy fundamentowe można podzielić na dwie główne kategorie:

  1. Naturalne uziomy fundamentowe – wykorzystują istniejące elementy konstrukcyjne budynku, takie jak zbrojenia stalowe, które po odpowiednim połączeniu służą jako ścieżka odprowadzenia prądu do ziemi.
  2. Sztuczne uziomy fundamentowe – składają się z dodatkowo wprowadzanych do betonu przewodów, najczęściej wykonanych z miedzi lub stali, które są projektowane specjalnie do celów uziemienia.

Konstrukcja uziomu fundamentowego wymaga dokładnego zaplanowania i wykonania, by zapewnić jego efektywność oraz długotrwałość. Przewody uziomu są zwykle zalewane w betonie, co chroni je przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi i gwarantuje, że cały system będzie działał nieprzerwanie przez cały okres użytkowania budynku.

Czy uziom jest obowiązkowy?

Obowiązek instalacji uziomu fundamentowego wynika z przepisów prawa budowlanego oraz norm bezpieczeństwa elektrycznego. W Polsce, regulacje te określają warunki, w jakich należy stosować różne systemy ochrony elektroinstalacyjnej, w tym uziomów. Oto kilka kluczowych aspektów prawnych i normatywnych dotyczących uziomów:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – zgodnie z tym rozporządzeniem, w każdym nowo budowanym obiekcie powinien zostać wykonany uziom fundamentowy. Uziom ten pełni funkcję ochronną dla instalacji elektrycznych oraz konstrukcji budowlanych.
  2. Normy Polskie dotyczące instalacji elektrycznych – w szczególności norma PN-HD 60364-5-54, która szczegółowo opisuje wymagania dotyczące instalacji ochronnych, w tym uziemienia. Norma ta określa zarówno sposób wykonania uziomu, jak i materiały, które należy użyć.
  3. Normy ochrony odgromowej – PN-EN 62305 to seria norm, która reguluje projektowanie instalacji ochrony przed piorunami. Zaleca się, aby uziom fundamentowy był integralną częścią systemu ochrony odgromowej budynku.

Zastosowanie uziomu fundamentowego jest zatem nie tylko zaleceniem technicznym, ale również wymogiem prawnym, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników budynków oraz ochronę sprzętu elektrycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami.

Jaki uziom przy płycie fundamentowej?

Wybór odpowiedniego uziomu przy płycie fundamentowej jest zależny od specyfiki projektu oraz warunków terenowych. Płyty fundamentowe, ze względu na swoją konstrukcję, często wymagają specjalnego podejścia do kwestii uziemienia. Płytowe fundamenty zazwyczaj są stosowane w budownictwie jednorodzinnym oraz w lekkich konstrukcjach przemysłowych, gdzie szybkość wykonania i ekonomia procesu budowlanego są priorytetem. Jednakże, izolacyjne właściwości termiczne takich fundamentów mogą utrudniać bezpośredni kontakt z gruntem, co jest niezbędne dla efektywności uziomu.

rezystencja uziomuPomiar rezystencji uziemienia

W przypadku płyt fundamentowych najczęściej stosuje się sztuczne uziomy, które umieszcza się na obwodzie płyty lub bezpośrednio pod nią. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie ciągłości systemu uziemiającego, niezależnie od izolacyjnych właściwości płyty. W procesie instalacji uziomu konieczne jest zastosowanie przewodów wykonanych z materiałów odpornych na korozję, takich jak miedź lub stal nierdzewna. Te materiały zapewniają długotrwałą ochronę i stabilność systemu, co jest kluczowe, zwłaszcza w środowisku wilgotnym i zmiennym.

Niezależnie od materiału, ważne jest, aby przewody uziomu były odpowiednio zabezpieczone i zakotwiczone w konstrukcji płyty. To zapewnia, że cały system będzie działał efektywnie przez cały okres użytkowania budynku. Ponadto, instalacja uziomu powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, co gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, ale także zgodność z prawnymi wymogami w zakresie ochrony przeciwpiorunowej i elektroinstalacyjnej.

Jak sprawdzić (zmierzyć) uziom fundamentowy?

Pomiar rezystancji uziemienia jest kluczowym zadaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności instalacji elektrycznych w każdym budynku. Aby prawidłowo zmierzyć rezystancję uziomu fundamentowego, konieczne jest zrozumienie metod pomiarowych oraz posiadanie odpowiedniego sprzętu.

Podstawowa metoda pomiaru

Podstawową techniką stosowaną do mierzenia rezystancji uziemienia jest metoda 3-przewodowa. Metoda ta, znana jako metoda 3p, wymaga użycia miernika rezystancji uziemienia, zwanego ziemomierzem, dwóch sond pomocniczych: sondy prądowej (H) i sondy napięciowej (S), oraz źródła prądu (G). W praktyce proces ten wygląda następująco:

  1. Przygotowanie miernika – Przed rozpoczęciem pomiarów, upewnij się, że uziom jest wolny od wszelkich połączeń zewnętrznych, które mogłyby wpłynąć na wyniki pomiarów.
  2. Ustawienie sond – Sonda prądowa wprowadza prąd do gruntu, tworząc obwód elektryczny, podczas gdy sonda napięciowa mierzy spadek napięcia, który jest bezpośrednio proporcjonalny do rezystancji uziemienia.
  3. Przeprowadzenie pomiaru – Prąd jest wprowadzany do uziemienia przez sondę prądową, a spadek napięcia jest mierzony przez sondę napięciową. Rezystancja uziemienia jest obliczana na podstawie prawa Ohma (R = V/I), gdzie R to rezystancja, V to napięcie, a I to prąd.

Wpływ prądu pomiarowego

Wybór odpowiedniego miernika jest kluczowy. Mierniki oferują różne poziomy maksymalnego prądu przetwornicy, typowo od 20 mA do 200 mA. W sytuacjach, gdzie grunt ma wysoką rezystywność, zaleca się użycie miernika z większym prądem przetwornicy, aby zapewnić dokładniejsze wyniki. Pomiar z mniejszym prądem może nie być wystarczająco skuteczny w trudnych warunkach gruntowych.

Ważność napięcia pomiarowego

Normy bezpieczeństwa (PN-EN 61557-5) określają maksymalne napięcie pomiarowe na 50 V RMS dla większości obszarów, ale w miejscach, gdzie przebywają zwierzęta, zaleca się stosowanie napięcia pomiarowego 25 V RMS, aby zapewnić bezpieczeństwo dla zwierząt.

Praktyczne wskazówki

  • Długość sondy: Standardowe sondy mają zazwyczaj długość około 30 cm, ale dostępne są również dłuższe warianty. W przypadku trudnego gruntu, zwiększenie długości sondy może poprawić dokładność pomiarów.
  • Obszar pomiarowy: Upewnij się, że obszar wokół sondy jest wolny od przeszkód i innych elementów przewodzących, które mogłyby wpłynąć na wyniki pomiarów.

Pomiar rezystancji uziemienia jest nie tylko wymogiem technicznym, ale również prawny, który zapewnia bezpieczeństwo i ochronę instalacji elektrycznych oraz budynków. Regularne sprawdzanie i utrzymanie uziomu fundamentowego gwarantuje, że system ochrony działa efektywnie przez cały czas eksploatacji budynku.